Abeos
 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Abeos is de handelsnaam waaronder enerzijds de volgende bedrijven handelen: de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A. (C.V.A.B.)., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder doch niet uitsluitend: Abeos Agri Holding B.V.; Abeos Agrarische Dienstverlening B.V.; en Abeos Bedrijfsverzorging B.V. en anderzijds de volgende bedrijven handelen: Abeos Uitzend Holding B.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder doch niet uitsluitend: Abeos Cross Border Services B.V.; Abeos Zakelijke Dienstverlening B.V.; Abeos Agrarisch Personeel B.V.; Abeos Administratief Personeel B.V. en Abeos Bouwflex B.V., allen gevestigd te Almen, allen zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen: Abeos.

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een drietal onderdelen:
A. ABU voorwaarden voor zover aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Abeos betrekking hebben op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op basis van een
uitzendovereenkomst als bedoeld in art. 7:690 BW teneinde arbeid te verrichten voor opdrachtgevers onder leiding en toezicht van deze opdrachtgevers;
B. Aanvullende bepalingen op de ABU voorwaarden
C. Bijzondere bepalingen voor zover aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Abeos betrekking hebben op het ter beschikking stellen van medewerkers van Abeos aan opdrachtgevers.

A ABU Voorwaarden
Voor zover aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Abeos betrekking hebben op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in art. 7:690 BW teneinde arbeid te verrichten voor opdrachtgevers onder leiding en toezicht van deze opdrachtgevers, zijn de Algemene Voorwaarden voor het ter Beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor uitzendondernemingen (ABU) van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 27 december 2013 onder aktenummer 111/2013. De integrale tekst van deze voorwaarden is hieronder opgenomen.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij de opdracht.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO.
 10. Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft/hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9 van dit artikel) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de CAO en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaven.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling
Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
  • óf voor een vaste periode;
  • óf voor een bepaalbare periode;
  • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
  De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
  Einde opdracht
 3. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht
  opzegt omdat:
  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
  Indien de uitzendonderneming wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de
  terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
  Einde terbeschikkingstelling
 6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de
  uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
 8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de
  uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

 1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder
  voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
  - dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
  - de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
  - de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
  De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

Artikel 6 Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de ter beschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de
  daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9 Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan de uitzendonderneming.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen
  omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO enof de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.
 4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.
 5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het
  opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de
  uitzendarbeid stijgen:
  - als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  - als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig
  verbindend voorschrift;
  - als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst
  en/of arbeidsvoorwaardenregeling enof wet- en regelgeving.
 4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 6. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomst met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14 Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige
  overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn. Op verzoek van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil
  tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

 1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q.
  bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de
  opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
 3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht,
  verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de uitzendonderneming.
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
 2. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

Artikel 20 Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van
  werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 23 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

B. Aanvullende bepalingen op de ABU Voorwaarden

Artikel 1 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Opdrachtgever is tenminste gehouden aan de uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de
  opdrachtgever jegens de uitzendonderneming, indien:
  a. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te
  vangen;
  b. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien sprake is van een oproepovereenkomst.
 2. Indien een oproep/opdracht/terbeschikkingstelling of anderszins binnen vier (4) dagen voor de aanvang van de werkzaamheden ten dele dan wel volledig door (toedoen van) opdrachtgever wordt ingetrokken of opdrachtgever de tijdstippen van de oproep wijzigt, is Abeos te allen tijde gerechtigd alle kosten over de periode waarover de aanvankelijke oproep/opdracht/terbeschikkingstelling of anderszins was gedaan, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 2 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
  ▪ het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
  ▪ het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  ▪ het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is
  van de ander.
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
  ▪ de aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;
  ▪ de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
  ▪ de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
 3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 4. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen
  uitvoering te geven.
 5. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan
  doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 tot en met 5 bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming de volgende vergoeding verschuldigd:
  ▪ indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
  ▪ indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 30% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
  ▪ indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.
  Onder 'gewerkte weken' wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 7. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een
  arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het
  opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
 8. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding voldoen, voor zover van toepassing.
 9. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 10. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.

Artikel 3 Wijziging functie(-omschrijving)/werkzaamheden

 1. Wanneer gedurende een opdracht een functie en bijbehorende functieomschrijving dan wel de aard van de werkzaamheden van de uitzendkracht wijzigen, in die zin dat deze functie, dan wel werkzaamheden overeenkomen met een functie resp. werkzaamheden die een lager tarief met zich meebrengen, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.
 2. Indien het in de gevallen, zoals bedoeld in lid 1, toerekenbaar is aan opdrachtgever dat het tarief te laag is vastgesteld, is opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. Het door opdrachtgever te weinig betaalde, alsmede de kosten die als gevolg hiervan door opdrachtnemer gemaakt zijn, kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt als door enige andere oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de uitzendonderneming aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturatie en de door de uitzendonderneming gegeven instructies terzake.
 2. Betaling dient uitsluitend te geschieden aan de uitzendonderneming. Iedere betaling aan anderen dan uitzendonderneming, dus ook betalingen aan individuele uitzendkrachten, zijn van onwaarde en bevrijden opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de uitzendonderneming.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als volle maand wordt gerekend. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119 BW.
 4. Korting of compensatie door opdrachtgever is nimmer toegestaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, onder curatelestelling of onderbewindstelling van opdrachtgever zijn de vorderingen van de uitzendonderneming op
  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Uitzendonderneming is gerechtigd, in verband met de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever, om vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens met de overeenkomst en werkzaamheden te beginnen.
 7. Uitzendonderneming heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De uitzendonderneming kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Uitzendonderneming kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Uitzendonderneming is gerechtigd reeds voordat opdrachtgever in verzuim is, haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, indien uitzendonderneming het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
 10. Uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een bankgarantie te eisen, ter zekerheidstelling van door opdrachtgever aan uitzendonderneming reeds verschuldigde of toekomstig verschuldigde bedragen.
 11. Blijft opdrachtgever in gebreke met correcte betaling van het door hem verschuldigde en/of afgifte van de geëiste bankgarantie, dan is de uitzendonderneming gerechtigd te weigeren uitzendkrachten ter beschikking te stellen, c.q. nog langer ter beschikking te stellen, zonder dat zij door opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook, uit deze weigering voortvloeiende.

Artikel 5 Opdrachtgeverstarief

 1. Als aanvulling op artikel 13 (van deel A) geldt dat in geval van aanpassing van het opdrachtgeverstarief als bedoeld in artikel 13 lid 3, uitzendonderneming gerechtigd is ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever door te berekenen.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
 3. Bij eventuele interpretatieverschillen of discussies omtrent Cao’s, die kunnen leiden tot prijsstijgingen (waaronder begrepen stijging van loonkosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen), is de uitzendonderneming te allen tijde gerechtigd om alle kosten, prijsstijgingen en al hetgeen uit deze interpretatieverschillen of discussies voortvloeit voor rekening van opdrachtgever te laten komen.

Artikel 6 Reclame
Protesten tegen de door uitzendonderneming gezonden facturen dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend en binnen acht dagen na dagtekening door de uitzendonderneming te zijn ontvangen. Aan protesten die na genoemde termijn worden ontvangen, zal opdrachtgever geen rechten kunnen ontlenen. Eventuele protesten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere openstaande factuur, te vermeerderen met de (vertragings)rente. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke (incasso)kosten berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Terbeschikkingstelling zaken

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van de uitzendonderneming om zaken aan de uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, waaronder bijvoorbeeld een auto en/of telefoon.
 2. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het voorgaande lid, dan komen alle daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal uitzendonderneming terzake vrijwaren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 2. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen
  uitgesloten.
 3. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
 4. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht - direct of indirect - terzake van de in leden 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 6. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien een bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 8. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de
  opdrachtgever binnen 8 dagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever is gehouden alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
 2. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Artikel 11 Beschermsmiddelen

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om de functie volgens de veiligheids- en kwaliteitsregels uit te laten
  voeren door de uitzendkracht. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het ter beschikking stellen van herkenbare werkkleding.

Artikel 12 Overige bepalingen
Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig (voor of tijdens het verstrekken van de opdracht) te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

C. Bijzondere bepalingen
De in dit onderdeel opgenomen bepalingen zijn naast de ABU voorwaarden en de aanvullingen daarop, als bedoeld in onderdeel A en B, van toepassing voor zover aanbiedingen,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Abeos betrekking hebben op het ter beschikking stellen van medewerkers van Abeos aan opdrachtgevers. In geval van tegenstrijdigheden
vervangen deze bijzondere bepalingen de daarmee strijdige bepalingen in de ABU Voorwaarden alsmede de aanvullingen daarop (A en B). De bijzondere bepalingen zijn
tevens van toepassing op overige dienstverlening van Abeos.

Artikel 1 Definities
Waar in onderdeel A artikel 2 wordt gesproken over “uitzendonderneming” en “uitzendkracht”, dient wanneer sprake is van het ter beschikking stellen van medewerkers voor deze begrippen gelezen te worden “opdrachtnemer” resp. “medewerker”. Medewerker is iedere natuurlijke persoon, die een arbeidsovereenkomst (als bedoeld in 7:610 BW) is aangegaan met opdrachtnemer teneinde arbeid te verrichten voor een opdrachtgever.

Artikel 2 Selectie en terbeschikkingstelling

 1. De selectie van door opdrachtnemer bij opdrachtgever tewerk te stellen medewerkers geschiedt door opdrachtnemer op basis van beschikbaarheid, hoedanigheid en kundigheid.
 2. Voldoet de medewerker niet aan de door opdrachtgever gestelde eisen, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer zulks binnen vier uur na aanvang van de tewerkstelling van de desbetreffende
  medewerker te melden, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden opdrachtnemer het tot op dat moment door de medewerker gewerkte aantal uren te
  vergoeden.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht een tewerkgestelde medewerker op ieder moment te vervangen door een andere medewerker die zij heeft geselecteerd op basis van de criteria genoemd in het eerste lid.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het beschikbaar stellen van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen.
 5. Bij vakantie of ziekte van een tewerkgestelde medewerker zal opdrachtnemer zich inspannen deze medewerker voor de duur van de vakantie c.q. ziekte te vervangen door een andere medewerker. Opdrachtgever kan echter geen aanspraak maken op vervanging, noch op vergoeding van schade die door de afwezigheid van de medewerker is ontstaan.

Artikel 3 Facturen
De facturen van opdrachtnemer voor werkzaamheden door ter beschikking gestelde medewerkers worden wekelijks opgemaakt aan de hand van de door de medewerker ingevulde en door opdrachtgever voor akkoord getekende (werk)formulieren, die opdrachtgever binden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer draagt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die haar beschikbaar gestelde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan opdrachtgever zelf. Opdrachtgever wordt geadviseerd zorg te dragen voor een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer, alsook haar medewerkers, ter zake volledig te vrijwaren.
 2. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker

 1. De opdrachtgever die met een hem direct of indirect ter beschikking gestelde medewerker rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan wel op andere wijze rechtstreeks gebruik wil maken van de diensten van deze medewerker, zal daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer kennis geven.
 2. Indien deze arbeidsverhouding wordt aangegaan, resp. op deze andere wijze van diensten gebruik wordt gemaakt, tijdens of binnen zes maanden na afloop van de tewerkstelling, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever in rekening te brengen een bedrag ter grootte van 240 uren maal het voor betrokken medewerker geldend tarief.

Overige dienstverlening

Artikel 6 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt met “Overige dienstverlening” bedoeld, alle werkzaamheden waartoe op basis van een overeenkomst diensten worden verricht, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen en het leveren van zaken.

Artikel 7 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de hier bedoelde overeenkomst heeft gesloten met meer dan één opdrachtgever, is ieder van deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de plichten die voortvloeien uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en
  opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever van de hand.

Artikel 8 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Alle aanbiedingen en de daarop volgende uitvoering van werkzaamheden zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever en opdrachtnemer tot dan toe hebben verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn vastgelegd.
 7. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de aanbieding te hebben aanvaard.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door opdrachtnemer naar beste weten gegeven. Opdrachtnemer staat echter niet in voor het behalen van het door opdrachtgever daarmee gewenste resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien de door opdrachtnemer beschikbaar gestelde medewerkers in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid in het kader van de werkzaamheden gewenste faciliteiten.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 11 Tarief/prijs

 1. Vergoeding van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten en/of verstrekte adviezen vindt plaats tegen het bij opdrachtnemer geldende tarief, dan wel tegen de overeengekomen prijs. Voor door opdrachtnemer geleverde zaken is opdrachtgever de door opdrachtnemer vastgestelde prijs verschuldigd.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds prijsstijgingen door te berekenen aan opdrachtgever, waaronder begrepen stijging van loonkosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze voorzienbaar waren.
 3. Bovendien mag opdrachtnemer de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 4. Bij eventuele interpretatieverschillen of discussies omtrent Cao’s, die kunnen leiden tot prijsstijgingen (waaronder begrepen stijging van loonkosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen), is de uitzendonderneming te allen tijde gerechtigd om alle kosten, prijsstijgingen en al hetgeen uit deze interpretatieverschillen of discussies voortvloeit voor rekening van opdrachtgever te laten komen.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturatie en de door opdrachtnemer gegeven instructies ter zake.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft binnen voornoemde betalingstermijn te betalen dan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als volle maand wordt gerekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd conform artikel 6:119 BW.
 3. Korting of compensatie door opdrachtgever is nimmer toegestaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, onder curatelestelling of onderbewindstelling van opdrachtgever, dan wel weigering tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling
  middels een bankgarantie van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd, in verband met de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever, om vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens met de
  overeenkomst en werkzaamheden te beginnen.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd reeds voordat opdrachtgever in verzuim is, haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, indien opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een bankgarantie te eisen, ter zekerheidstelling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer reeds verschuldigde of toekomstig
  verschuldigde bedragen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten
  overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en verplicht zich de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door opdrachtnemer geleverde zaken die conform het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu zijn onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere openstaande factuur, te vermeerderen met de (vertragings)rente. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke (incasso)kosten berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 15 Reclames

 1. Opdrachtgever inspecteert en controleert het geleverde – waaronder begrepen de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden, de verleende diensten en de verstrekte adviezen – direct na de oplevering, na de ontvangstneming, dan wel direct na voltooiing van de werkzaamheden. Indien opdrachtgever bij deze inspectie/controle gebreken vaststelt, meldt opdrachtgever deze binnen 8 dagen na de oplevering, de ontvangstneming, dan wel binnen 8 dagen na de voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk en gedegen gemotiveerd aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer te allen tijde in staat de geuite klachten te controleren en draagt er voor zorg dat opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie ontvangt, waaronder het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd, de plaats waar het gebrek is geconstateerd, alsmede de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal
  opdrachtgever geacht worden het (af)geleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten terzake.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
  grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever de opdracht slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
  is.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Eventuele door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte dan wel ter beschikking gestelde zaken blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden deze zaken binnen 14 dagen na afloop van de opdracht in oorspronkelijke staat, volledig en vrij van gebreken te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door opdrachtgever, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die directe schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende levering en/of verrichte dienst, doch in ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,00 (vijftienhonderd euro).
 2. Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, in ieder geval binnen 8 dagen na het intreden van de schade, schriftelijk aan opdrachtnemer meldt en dat opdrachtgever datgene doet dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.
 5. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van opdrachtnemer terzake van gebreken in verrichte werkzaamheden of in verleende diensten of in afgeleverde zaken zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van (af)levering.
 6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden en aan opdrachtnemer de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 19 Intellectueel Eigendom

 1. Alle gegevens en bescheiden door opdrachtnemer vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn
  onvoorwaardelijk eigendom van opdrachtnemer. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel, noch gedeeltelijk worden
  vermenigvuldigd en/of aan derden worden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.
 2. Opdrachtgever is tevens gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

Artikel 20 Garantie veiligheid

 1. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht de gebouwen, installaties, werktuigen en andere bedrijfsmiddelen, waarmee hij de werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. In ieder geval dient te zijn voldaan aan de geldende wettelijke voorschriften, onder andere inzake gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om de functie volgens de veiligheids- en kwaliteitsregels uit te laten voeren door de uitzendkracht.
 2. Zijn de verplichtingen van het eerste lid niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker dientengevolge in de uitoefening van de werkzaamheden overkomen, tenzij opdrachtgever het bewijs kan leveren dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate (mede) aan grove schuld van de medewerker is te wijten. Indien de medewerker, ten gevolge van het niet-nakomen van die verplichtingen van opdrachtgever zodanig letsel oploopt dat daarvan de dood het gevolg is, is opdrachtgever jegens de overblijvende partner, de kinderen of de ouder(s) van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij opdrachtgever het bewijs levert dat die nietnakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate (mede) aan grove schuld van de medewerker is te wijten.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens opdrachtnemer eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van de in het eerste lid genoemde verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de bevoegdheid zijn aanspraken terzake aan de direct belanghebbende te cederen, dan wel aan de direct belanghebbende toe te staan mede namens opdrachtnemer zijn aanspraken tegen opdrachtgever
  geldend te maken.

Artikel 21 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen weersomstandigheden, tekort aan personeel bij opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds verrichte c.q. nog te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen dan wel te verstrekken en opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
  van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
  een geschil in onderling overleg te beslechten.